Webdesing: Oerieboeriewebsitegoerie ™ / C. Van Djik © 2011 Lieven Stream Shine All rights reserved ®
Website disclaimer

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Lieven Stream Shine.nl uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Lieven Stream Shine.nl , alsmede het bestuur en medewerkers van Lieven Stream Shine.nl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Lieven Stream Shine.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Lieven Stream Shine.nl .
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Lieven Stream Shine.nl zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Lieven Stream Shine.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.